QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT KIẾN TRÚC

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT KIẾN TRÚC

Chiều 13/6, theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, với 429/442 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,64% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kiến trúc. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc

Luật Kiến trúc gồm 5 chương 41 điều, quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam

1. Luật xác định ngày 27 tháng 4 hàng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam

2. Luật quy định rõ về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm:

  • Đặc điểm, tính chất tiêu biểu và đặc trưng tạo nên một phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, văn hóa, nghệ thuật
  • Thuần phong mỹ tục các dân tộc của địa phương; kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định nội dung yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc tại khoản 1 Điều này trong Quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với địa phương của mình quản lý. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc.

3. Về quản lý nhà nước về kiến trúc, luật xác định rõ các nội dung gồm

  • Ban hành, trình cơ quan thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;
  • Cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; quản lý thông tin, lưu giữ tài liệu trong hoạt động kiến trúc;
  • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến trúc; Hợp tác quốc tế về kiến trúc;
  • Xây dựng, quản lý lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ quản lý kiến trúc;
  • Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động kiến trúc.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Kiến trúc.

4. Luật phân định rõ việc hành nghề kiến trúc của cá nhân và hành nghề kiến trúc của tổ chức

5. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý kiến trúc.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật Kiến trúc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Xem toàn văn dự thảo Luật kiến trúc tại đây

Chia sẻ bài viết